top of page

Hebreeën

Heilige ontspanning

Hebreeën 7,25-26

Serie:

Almkerk-Werkendam

zondag 13 maart 2022

Onlangs zei iemand in de hal, bij een gesprek over de vele initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Je ziet zoveel verbroedering in de maatschappij.’ Hoe waar is dat. Waar corona de samenleving polariseerde, zie je nu in Nederland en Europa dat mensen de handen ineen slaan. Ze werken samen en nemen het voor vluchtelingen op. Mooi is dat om te horen en te zien.

Het doet veel met je, als iemand het voor je opneemt. Misschien heb je het weleens meegemaakt. Je voelt alleen wat het doet, wanneer je onrecht dat je is aangedaan vertelt en iemand reageert: ‘Wat verschrikkelijk! Wat ongelofelijk gemeen!’ Iemand laat merken dat hij het met je eens is en bereid is om naast je te gaan staan. Om samen het onrecht te bevechten.

[DIA 2]


Of iemand neemt het letterlijk voor je op. Op school bijvoorbeeld. Dat je wordt geplaagd of gepest, en iemand spreekt de pestkoppen erop aan.

Misschien ken je het ook niet. Voel je je alleen en is er niemand die voor jou opkomt. Wat een verlangen kun je dan hebben naar iemand die het pleidooi voor jou voert.


Mensen die God liefheeft,

Broers en zussen, broertjes en zusjes in onze Heer,


Voor iemand opkomen. Niet zozeer met geweld, maar wel met daden en woorden het voor iemand opnemen. Weet je, dat is een priesterlijke taak.

[DIA 3]


Het klinkt misschien wel wat vreemd dat ik dat priesterlijk noem. In onze samenleving denken we bij priester al snel aan de Roomse kerk. Of je denkt aan een heidense religie met priesters die allerlei rituelen volbrengt.


Toch: de Bijbel noemt onze Here Jezus onze Hogepriester. Vanmorgen gaan we samen ontdekken hoe belangrijk Zijn priesterschap voor ons is. We zien wat dat Hogepriester zijn van Jezus inhoudt, mede door die mysterieuze Melchisedek. Daarbij kijken we ook hoe wij in die priesterlijke taak onze Heer kunnen volgen.


Door dat hogepriesterschap van Jezus Christus is in het geloof echte rust en vrede te vinden. Daardoor kun je Jezus ook in Zijn priesterschap volgen. Het geeft je heilige ontspanning voor een gelovig leven.

[DIA 4]


HEILIGE ONTSPANNING VOOR EEN DIENSTBAAR LEVEN


Een leven waarmee je om kunt gaan met de zonden die je doet. Een leven wat richting en betekenis geeft aan de dingen die je voor anderen doet. We doen dat aan de hand van vers 25:

[DIA 5]


“25Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.”

[DIA 6]


#1. De orde van Melchisedek

Voordat we op die heilige ontspanning ingaan, en het leven dat daaruit voorkomt, eerst iets over Melchisedek. Misschien heb je die naam weleens gehoord, maar weet je verder weinig over hem. Dat kan best kloppen, want in het Oude Testament wordt Melchisedek maar op 2 plaatsen genoemd. Voor het eerst in Genesis 14 (als je straks mee wil lezen, is het handig om Genesis 14 nu alvast op te zoeken). Abram heeft een gevecht gevoerd met Kedorlaomer om zijn neef Lot te bevrijden. Dat lees je in Genesis 14:17-20. Daar staat het volgende:

[DIA 7]


“17 Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de Koningsvallei. 18 En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19 en sprak een zegen over Abram uit:

‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,

schepper van hemel en aarde.

20 Gezegend zij God, de Allerhoogste:

uw vijanden leverde hij aan u uit.’

Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.”


Daarnaast komt Melchisedek ook in Psalm 110 ter sprake. Die hebben we net gezongen. Daar wordt de eed bezongen die God aan Zijn Zoon zweert. Hebreeën heeft het daar al hoofdstukken lang veel over (Psalm 110:4):

[DIA 8]


4De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:

‘Je bent priester voor eeuwig,

zoals ook Melchisedek was.’


Melchisedek is een behoorlijk obscuur figuur, als je er hier in Hebreeën over leest. De Hebreeënschrijver zegt: Hij heeft geen vader en moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde… (Heb. 7:3). [DIA 9]


Sommige uitleggers denken dat het hier dan ook gaat om een vroege verschijning van de Here Jezus. Ze noemen dat een Christofanie. Maar het is vooraf even belangrijk: de Hebreeën schrijver zegt niet dat Melchisedek niet geboren of gestorven is. Hij constateert enkel: voor zover wij weten heeft Melchisedek geen begin, geen einde, geen stamboom.


Je moet goed begrijpen: Hebreeën schetst daarmee het contrast met de Levitische priesters. Kijk, het priesterschap in Israël ging van vader op zoon over. Priester werd je door je afkomst, doordat je binnen de stam Levi geboren was.

[DIA 10]


Maar omdat Jezus uit de stam Juda komt, is het voor joden belangrijk dit priesterschap te legitimeren. Anders zou een jood kunnen zeggen: ‘Ja, lekker makkelijk… ik kan mezelf ook wel tot priester uitroepen, of claimen dat God dat doet… maar hoe fundeer je dat in het Oude Testament?’ En precies die vraag – ‘Wat is de oudtestamentische onderbouwing voor Jezus’ priesterschap? – die vraag beantwoordt de schrijver van de Hebreeën in hoofdstuk 7.


Juist die Melchisedek, die maar twee keer voorkomt in het Oude Testament, die vormt die basis. Hij is de eerste priester in zijn orde, Jezus de tweede en de laatste. Melchisedek is grondvorm, een archetype, een sjabloon, een standaardvoorbeeld.

[DIA 11]


Zelfs de namen die hij krijgt in het Oude Testament doen sterk denken aan onze Heer: koning van gerechtigheid en koning van de vrede… Het is dus wel begrijpelijk dat sommige uitleggers denken dat het hier gaat om een Christofanie, maar daar is simpelweg té weinig aanleiding voor. Bovendien laat Hebreeën Melchisedek en de Here Jezus duidelijk als twee personen naast elkaar staan. Melchisedek is dus standaardvoorbeeld van een priester buiten de stam Levi om, waarop we onze Here Jezus onze Hogepriester te kunnen noemen. Onze eeuwige Hogepriester.

[DIA 12]


#2. Jezus onze eeuwige Hogepriester

Ik zei het net al: wij hebben meestal niet echt een duidelijk beeld van wat een priester doet. Ja, iets met offeren en gaven opdragen. Ook Hebreeën spreekt daarover. Jezus heeft eens en voor altijd het offer van Zijn leven gebracht. Hij heeft daarmee heel de oudtestamentische offerdienst vervuld. Maar offeren is maar een deel van de taak van een Hogepriester. Want een Hogepriester is vooral ook een volksvertegenwoordiger tegenover God. Misschien zou je hem een hemelse politicus kunnen noemen. Iemand die voor ons, Zijn volk, het pleidooi voert. Hij pleit voor ons, zegt Hebreeën (Heb. 7:25).

[DIA 13 – ZWART]


Nu kan ik me voorstellen dat je denkt: Waarom zou Jezus bij de Vader voor ons moeten pleiten? Hij hoeft toch niet de oppositie te voeren? De Vader wil ons toch ook redden? De Vader heeft de Zoon toch naar de wereld gestuurd voor onze redding? Jazeker! Vader, Zoon en Geest werken samen voor onze redding – als ik dat zo zeg kan ik daar stil van worden, want dat is op zich al zó groots!


Maar Jezus pleit voor ons! Hier houdt dat in dat Jezus Christus voor ons bidt.

[DIA 14]


Hij doet voorbede voor ons bij Zijn Vader! Wat een troost, wat een groots besef is dat! Ik vind het soms best moeilijk om te bidden. Soms dwalen mijn gedachten af. Soms betrap ik me erop dat ik vooral een verlanglijstje opdreun. Soms verzand ik lege woorden waar mijn gedachten en mijn hart nauwelijks bij betrokken zijn. Hoe veel liefde, hoeveel zorg spreekt hier dan uit: Jezus gaat door met bidden voor jou, voor mij, voor de gemeente, voor Zijn kerk. Hij vraagt voortdurend om de zorg, de vergeving, genezing, bevrijding en al die dingen die jij en ik nodig hebben!


Dat is het werk dat Jezus nu nog voortdurend doet. Hij doet het, omdat Hij er uitermate geschikt voor is. Want Hij leeft voor altijd.


Hij stopt niet met pleiten voor ons, want Hij is de eerste mens waar de dood geen enkele grip op heeft. Hij is uit de dood opgestaan. Daarmee is hij niet alleen een vertegenwoordigen van ons voor God, maar ook onze voorloper. Daar hadden we het in de vorige preek over Hebreeën 6,20a over.

[DIA 15]


Bovendien noemen we onze Here Jezus ook wel onze Priester-Koning. Dat is natuurlijk helemaal een onbekende combinatie voor ons. Maar heel in het kort betekent het: Een koning die dienstbaar regeert ten behoeve van zijn volk. Een priester die niet zomaar het volk vertegenwoordigt bij God… Nee, een priester die het volk ook leidt in de strijd tegen alles wat niet bij Gods wereld past.


Broers en zussen, er is dus iemand die dag in dag uit voor je bidt! Iemand die precies weet wat jij, wat de gemeente, wat de kerk nodig heeft. Hij leidt ons in de strijd tegen wat tegen Gods wil is. Hij is onze eeuwige Priester-koning. We volgen Hem. Dat geeft richting en betekenis aan wat jij voor anderen doet. Want wij zijn door Hem een koninkrijk van priesters.

[DIA 16]


#3. Een koninkrijk van priesters

Die term die klinkt bekend, denk ik. Een verwijzing naar 1 Petrus 2:9. Maar misschien heb je er nog nooit zo naar gekeken. Want meestal als het gaat over onze dienst aan God, dan gaat het over dat we ons hele leven in Zijn dienst stellen. Maar aan dat volgen in het priesterschap van Jezus zitten meer elementen. Dat is natuurlijk veel te veel om nu helemaal uit te werken. Maar toch wil ik hier wel even de aandacht op vestigen. Want wat jij voor de mensen om je heen doet… wat jij doet voor bijvoorbeeld de Oekraïense bevolking… dat heeft iets priesterlijks.

[DIA 17]


Je laat daarmee iets van Gods zorg voor zijn wereld en de mensheid zien. Je weerspiegelt Zijn zorg. Zoals Christus door gebed voor ons zorgt, zo geven wij die zorg ook door. En natuurlijk is het bidden voor de wereld ook net zo goed een priesterlijke taak. Een dienen van je omgeving, in navolging van onze Heer en Hogepriester. Een dienen van je omgeving, ook door openlijk vast te houden aan Gods goede wil.

[DIA 18]


Een stem tegen geweld. Een stem tegen het wegdrukken van de zwakken in de maatschappij. Een stem tegen alles wat tegen Gods goede wil voor ons leven in gaat. En een stem vóór het dienen van God en je naaste. Een stem vóór een goed omgaan met de schepping.


En vooral een stem, een leven waaruit de vrede met God door Jezus Christus klinkt. Een leven waarin je, door niet mee te doen aan wat je naaste benadeelt. Een leven waarvoor God Zelf je de kracht en de mogelijkheden geeft. Daar mag je dan ook om bidden. Dat God de mensen op je pad brengt. Dat God je de woorden, de middelen en de liefde geeft om dan je naaste te dienen met wat nodig is.


Jezus volgen in Zijn priesterschap kan ook heel klein beginnen. Bijvoorbeeld met een gebedslijstje met een paar namen, of een paar plekken in de wereld. Namen, plekken of thema’s die wel wat gebed kunnen gebruiken.


Maar ook jouw stem komende woensdag, kan iets van die dienstbaarheid aan je naaste tonen. Want waar stem je voor? Heb je je naaste daarbij op het oog? Of vooral jezelf?

[DIA 19 – ZWART]


Maar besef vooral: leef in navolging van onze Eeuwige Hogepriester. Hij bidt voor u, voor jou! Weet dan wanneer je bidt: ons bidden dat tekortschiet, wordt gedragen door het gebed van onze Priester-koning Jezus Christus die biddend voor ons strijd.


Leidt in dat besef, in die ontspannenheid, een dienstbaar leven, achter Jezus aan.

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page