top of page

Romeinen

Basisingrediënten van de gemeenschap

Romeinen 12,6a & Galaten 5,22-23 | Fastfood of Feestmaal 1 | Maaltijd van de Heer

Serie:

Fastfood of Feestmaal | Jaarthema '22-'23

Almkerk-Werkendam

zondag 18 september 2022

God deelt Zijn gaven uit aan groot en klein (Psalm 145:3, De nieuwe Psalmberijming). Dat zongen we net. Daarin klinkt ook gelijk Romeinen 12 mee. We lazen het aan het begin van deze dienst. Ook daar gaat het over de gaven van God. Heb je daar een beeld bij, bij de genadegaven van God, de gaven van de Geest? We denken dan snel aan de talenten en vaardigheden die we hebben. Bijvoorbeeld dat je positief in het leven staat, bewogen en begaan bent met mensen. Je kunt goed organiseren, bent overtuigend of hebt gevoel voor detail. Je bent erg sociaal, hebt veel zakelijke ervaring.

Er zijn in de kerk verschillende taken. Soms lijkt een taak je op het lijf geschreven. Misschien iets waar je je werk van hebt gemaakt. Misschien iets wat een hobby van je is. In de gemeente hebben we heel veel aan die gaven en talenten! Prachtig hoe we zo elkaar kunnen aanvullen en bemoedigen. Als een echt lichaam van onze Here Jezus, een veelzijdige gemeente.

[DIA 2 – ZWART]


En het kan zomaar zijn, dat je daaraan denkt bij de gaven van de Geest. Daar ga ik in deze preek wat aan rammelen. Want dat klopt niet. De gaven van de Geest zijn wat anders dan talenten en vaardigheden. Na deze preek denk ik dat jij daar ook anders over bent gaan denken. Daardoor weet je duidelijker: ‘Dit kom ik doen in de gemeente. Dit is waar gemeente-zijn om draait.’ En het helpt je om te ontdekken: ‘Dit voeg ik toe met wie ik ben.’


We staan deze preek stil bij twee gedeelten. Romeinen 12,6a en Galaten 5,22-23. Laten we die nog eens lezen.


----------------


De gaven en de vruchtvan de Geest. Twee verschillende dingen die de Geest geeft. Maar ze zijn beiden onmisbaar voor de gemeente. Met de gaven bouwen we de gemeente op. Daarbij heeft de Geest de leiding! De vrucht van de Geest gaat meer over karaktervorming van individuen. Maar beiden hebben we nodig! Samen vormen ze de basisingrediënten voor de gemeenschap.

[DIA 3]


Dat is ons thema en gelijk ook de structuur van de preek:


BASISINGREDIËNTEN VOOR DE GEMEENSCHAP


#1. Gaven, en

#2. Vrucht


Die twee zou je het peper en zout van gemeente-zijn kunnen noemen.

[DIA 4]


Want ze zijn in een gerecht als peper en zout. Zonder gaven en vrucht van de Geest is gemeente-zijn flauw, smakeloos, onaantrekkelijk, niks aan. Peper zorgt voor de beweging. Zonder gaven gebeurt er niks dat de gemeente geestelijk opbouwt. Zonder de vrucht van de Geest bederft de gemeente.


Eerst de peper, de gaven.

[DIA 5]


#1. Gaven | Peper

Het kan zijn dat je bij de gaven van de Geest denkt aan talenten of vaardigheden. En Romeinen 12 kan die indruk ook wekken als het gaat over profeteren, bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, leiding geven, barmhartig – dat is praktisch meelevend– zijn.


Nu word ik een beetje technisch, maar als je alleen al kijkt hoe Paulus verder in de brief aan de Romeinen spreekt over de gaven, dan valt op: het gaat daar telkens over genadegaven.

[DIA 6]


De Bijbel gebruikt voor gavendie God schenkt het woord charismata, of charisma als het één gave is. In dat woord, charisma of charismata, ligt de nadruk op dat het een geschenk uit genade is. Het Grieks voor genade is namelijk charis (daar komt overigens ons woord gratis vandaan).

[DIA 7]


Charismata zijn dus gaven die God in Zijn genade mee schenkt aan gelovigen.

[DIA 8]


En daarbij is de genade van Jezus Christus een charisma, een geschenk op zich: vrijspraak van zonden (Rom. 5,15-16). Ook het eeuwige leven is een charisma (Rom 6,23). En Romeinen 12:6 zegt dan: we hebben verschillende charismata, onderscheiden naar de charis die ons gegeven is.

[DIA 9]


Het is dus duidelijk dat deze gaven ons met de genade geschonken worden. Dat betekent dit: de gaven waar het in de gemeente om draait, die zijn het gevolg van Gods genade, die je in geloof ontvangt! En dát verschilt voor iedereen!

[DIA 10]


De één wordt zo geraakt door Gods genade, dat hij niet anders kan dan uitdelen van wat hij heeft.

De ander wordt zo gegrepen door hoe prachtig Gods vergeving werkt, dat zij zich verstandelijk verdiept in hoe dat werkt. Vervolgens wil ze dat uitleggenaan anderen: onderwijs!


Nog weer een ander wordt overdonderd door hoe groot de genade is die hij of zij ontvangt. Daardoor toont hij of zij diep medeleven en begrip voor anderen, die de fout in gaan, zondigen.

[DIA 11 – ZWART]


De vraag om jezelf te stellen bij de genadegaven die God geeft is dus: als jij nadenkt over wat Jezus voor jou heeft gedaan… wat maakt Gods genade dan bij jou los?


Hoe zet Gods genade jou in beweging?


----------


De gaven de Geest staan niet los van de vrucht van de Geest. Het andere basisingrediënt.

[DIA 12]


#2. Vrucht | Zout

De vrucht, dat is het zout dat bederf voorkomt (verder moet je overigens fruit en zout niet combineren. Dat is niet lekker). De vrucht is ook iets wat de Geest in je doet groeien. De gaven van de Geest gaan meer over wat je doet in het geloof. Maar de vrucht van de Geest gaat meer over je karakter. Over heilige karaktervorming.


Waarschijnlijk ken je dat voorbeeld van de vrucht van de Geest als mandarijn wel.

[DIA 13]


De vrucht van de Geest is niet los verkrijgbaar. Het is één geheel met verschillende partjes, verschillende facetten. Daarom spreekt de Bijbel ook over de vrucht in enkelvoud in Galaten 5:22-23. Natuurlijk kan het ene partje wat groter zijn dan het andere, maar ze zijn allemaal aanwezig. Want ze zijn allemaal een gevolg van de liefde.

[DIA 14 – ZWART]


De liefde die God in Jezus Christus voor ons heeft laten zien, díe liefde wil God in jou laten groeien! De vrucht van de Geest is dan samen te vatten in de liefde! Liefde omvat alle andere facetten. Dat betekent dus ook: liefde is het zout voor de gemeenschap. Zonder liefde bederft de gemeenschap.


In die opsomming van de facetten van de vrucht, daarin zie je het karakter van onze Here Jezus uitgetekend. Heel de vrucht, al de facetten zijn Hem op het lijf geschreven! Maar Paulus noemt het als wegwijzer: dit is hoe de Geest ook jouw karakter wil vormen!


Paulus verbindt daaraan in Galaten 5,24 nog iets. Dat zegt ook hoeveel medewerking van onszelf bij die vrucht van de Geest komt kijken:

[DIA 15]


24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Galaten 5,24 (NBV21) 


'Je eigen natuur met hartstocht en begeerte' – dat wil zeggen: alle verlangens die je van nature hebt, die niet passen bij Gods koninkrijk. Paulus noemde al een rijtje: ‘verkeerde omgang met seks, losbandigheid, afgoderij, geruzie, polarisatie en partijvorming, jaloezie, woede, vijandschap, rivaliteit, vreet- en zuipfestijnen’. Van al die dingen zegt God: ‘Dat wil je toch niet meer als je Mij kent!? Je wil toch dat die houding met Christus aan het kruis sterft? Doe dan je best om het af te leggen. Mijn Geest helpt je daarbij!’

[DIA 16 - SAMENVATTING]


Lieve broers en zussen, deze maaltijd van onze Heer, dit feestmaal vanmorgen is één van de manieren waarop God ons door Zijn Geest voedt. Eén van de manieren waarop Hij de vrucht van Zijn Geest, de liefde in al haar facetten, in ons wil laten groeien. Besef dat Hij het doet wanneer je eet en drinkt! Want wie de genade van God in Christus tot zich neemt, die groeit in de liefde en de charismata van de Geest!


Dus eet, drink en groei dichter naar onze Heer toe!


AMEN

Deze preek in een dienst lezen?

Als je hieronder je contactgegevens invult dan stuur ik de presentatie, liturgie en preek met klikmomenten zo snel mogelijk op.

bottom of page